Nieuwe publicatie : West-Ieper-ambacht. De vijfde penning anno 1580 (april 2022)

J. BEUN, P. DONCHE en A. PRENEEL, WEST-IEPER-AMBACHT in desen benauden ende soberen tijt. De vijfde penning anno 1580, Westhoek, 2021 - 308 blz., ill., 210 x 297 mm, quadri, ISBN 9789464078848

De vijfde penning was een belasting van 20% op de huurwaarde van alle bewoonde en in exploitatie zijnde onroerende goederen. Een belastingsvorm die voor het eerst werd toegepast in 1543 en ons nog allen bekend is als de onroerende voorheffing.

In deze publicatie komen alle belastings-plichtigen van Beselare, Bikschote, Langemark, Moorslede, Passendale, West-rozebeke, Wijtschate en Zonnebeke met opgave van hun onroerende goederen - als bezitter of als pachter - aan bod. De ‘parochiale entiteiten’ van West-Ieper-Ambacht die tot het huidige Groot-Ieper behoren werden reeds gepubliceerd door Noël Boussemaere in Het Ieperse ommeland in desen benauden ende soberen tijt. De vijfde penning anno 1580. Geluveld, Houthem en Zandvoorde komen er niet in voor, daar ze door Schotse militairen zwaar werden beschadigd of in brand gestoken en bijgevolg onbewoond waren. Ook noch Mesen, noch de dorpen aan de Leie komen hierin aan bod daar ze vernietigd, onbewoond of in handen waren van de toenmalige Spaanse vijand. Het vijfde penningkohier van 1578 van Deûlémont te na gesproken, dat ex cursus is opgenomen.

Alle getranscribeerde kohieren werden analytisch ingeleid. Voor de plaatselijke geschiedenis, de familiekunde, de naamkunde en de toponymie zijn die kohieren zonder twijfel van onschatbare waarde.

Het boek (formaat A4) sluit af met een index op de instellings-, functie- en persoonsnamen en op de toponiemen. 308 blz., omslag en illustraties in kleur, verschijnt in het eerste kwartaal van 2022.

Het boek kan besteld worden door overschrijving van € 28 (+ eventueel € 8 verzendingskosten) op de financiële rekening van Westhoek, IBAN: BE67 0689 3878 1787 – BIC: GKCC BEBB, met vermelding ‘WIA 1580’. Het kan dan afgehaald worden iedere maandagmorgen tussen 9 en 12 te Ieper, Burchtstraat 1A of voor verzending aangevraagd worden bij arnold.preneel@gmail.com